Contact us

Tel:13706412473

Add:  Room 309, 3F, Shuyuanshanzhuang, No. 1901, Erhuannan Road, Shizhong District, Jinan City, Shandong Province

 E-mail :Info@nbreducation.com

Web:  www.nbreducation.com   

 Post Code  :  250000